Wilt u het beste uit onze website halen, maximaliseer dan uw venster of vernieuw uw pagina.

Camping Saint-Malo

Camping le P\'tit Bois
StartHet domeinHet waterparkActiviteitenAccommodatiesDe omgeving
Offerte - Reserveren Soldeer mijn verblijf

Juridische kennisgevingen en persoonlijke gegevens

VERANTWOORDELIJKE BEHEERDER VAN DE WEBSITE:

SARL CAMPING LE P’TIT BOIS, met een kapitaal van € 50.000, met als hoofdkantoor:

 

Camping Le P’tit Bois *****
La Lande Chalandouze
35 430 Saint-Jouan-des-Guérets
Frankrijk

 

SIRET-nummer: 7523 0608 4000 19

 

Handelsregister:

 

Tel.: +33 (0)2 99 21 14 30 – Fax: 33 (0)2 99 81 74 14

 

URL: https://www.ptitbois.com

 

Hoofdredacteur: Sophie Colas

 

ONTWERP EN REALISATIE

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49 000 Angers

 

URL: https://www.interaview.com

WEBHOSTING:

De onderneming Gandi SAS, met een maatschappelijk kapitaal van 800.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Parijs, onder nummer 423 093 456, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 63-65 Boulevard Masséna – 75013 Parijs, Frankrijk, telefoonnummer +33 (0)1 70 37 76 61, verzorgt de webhosting voor www.ptitbois.com.

VERANTWOORDING

Foto’s en filmpjes van Le P’tit Bois :

Foto’s omgeving:

 

PRIVACYBELEID

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

Camping Le P’tit Bois ***** houdt rekening met de zorgen van gebruikers over de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en persoonlijke gegevens.

Camping Le P’tit Bois ***** voldoet aan de verplichtingen van de CNIL (“Nationale Commissie Informatica en Vrijheid”).

Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, op grond van de wet ‘Computergegevens en Vrijheid’ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna “Wet ‘computergegevens en vrijheid’) kan Camping Le P’tit Bois *****
persoonlijke gegevens (namen, voornamen, adresgegevens, enz.) of niet-nominatieve gegevens verzamelen (voorkeuren, informatie over favoriete onderdelen, enz.) wanneer de gebruiker de website bezoekt (hierna de “Site”) om de gebruiker te kunnen identificeren,
hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de Site te verbeteren door gebruikerservaringen te verwerken.

1 – DE ONTVANGER VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Camping Le P’tit Bois ***** is de ontvanger van de gegevens.

In elk geval stuurt Camping Le P’tit Bois ***** persoonlijke gegevens van gebruikers alleen naar een derde partij wanneer:

Camping Le P’tit Bois ***** kan ook persoonlijke gegevens van gebruikers aan derde partijen doorgeven in het kader van statistische studies over het gebruik van de Site en met het oog om de Site te optimaliseren. Voor dit gebruik blijven de persoonlijke gegevens
van gebruikers anoniem.

2 – DOELEN VAN HET INZAMELEN VAN GEGEVENS

Via de Site verzamelt Camping Le P’tit Bois ***** gegevens over de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

Gebruikersgegevens die kunnen worden verzameld door Camping Le P’tit Bois ***** zijn als volgt:

Camping Le P’tit Bois ***** verplicht zich ertoe om alle persoonlijke informatie die hem door de gebruiker is toevertrouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Computergegevens en Vrijheid te behandelen en te bewaren, alleen om de gebruiker op de hoogte
te houden van het nieuws van Camping Le P’tit Bois ***** en om deze te laten profiteren van aanbiedingen van goederen en diensten die verband houden met de activiteit van Camping Le P’tit Bois *****.

3 – VEILIGHEID EN HET BEWAREN VAN GEGEVENS

De gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld:

voor het beheer van het abonnement op de nieuwsbrief worden de gegevens bewaard zolang het abonnement geldig is en alle gegevens worden binnen 2 maanden na de opzegging van het abonnement van een gebruiker verwijderd;

De persoonsgegevens met betrekking tot uw reserveringen worden echter langer bijgehouden, zodat wij aan wettelijke verplichtingen kunnen voldoen (zoals fiscale reglementering, verkoopreglementering en voor garantiedoeleinden).

De andere gegevens worden gedurende 2 jaar bewaard.

Camping Le P’tit Bois ***** heeft er alles aan gedaan om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of vernietigd
of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

Om uw gegevens te beschermen, werd een strikte beveiligingsprocedure ingevoerd. De gebruikte gegevens worden versleuteld en beschermd aan de hand van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) om ze te beheren en in alle veiligheid via een beveiligde verbinding
over een specifiek netwerk te versturen.

Uw persoonsgegevens worden in Europa opgeslagen en in bepaalde gevallen doorgegeven aan derden die in landen buiten de EER gevestigd zijn, maar die ditzelfde vertrouwelijkheidsbeleid naleven in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.
Wij vragen hen om bij de verwerking van uw gegevens dezelfde zorgvuldigheid aan de dag te leggen als Camping Le P’tit Bois ***** en zich te houden aan de AVG.

Maar Camping Le P’tit Bois ***** heeft geen controle over alle risico’s die gepaard gaan met het functioneren van het internet en vestigt de aandacht van gebruikers op het bestaan van mogelijke risico’s die zijn verbonden aan het gebruik en de werking van het
Internet.

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van Yelloh! Village, waarvan Camping Le P’tit Bois ***** lid is, zorgt voor de naleving van ons privacybeleid. U kunt contact met hem opnemen in geval van een klacht op het adres dpo@yellohvillage.com.

4 – RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid hij er het recht op heeft zijn persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te zien, bij te werken, te corrigeren en te verwijderen, door daartoe
via internet naar het volgende e-mailadres een verzoek te sturen (waarbij de aard van zijn verzoek duidelijk wordt aangegeven):

contact@ptitbois.com

Of

customerservice@yellohvillage.com

Of per brief naar het volgende adres


Camping Le P’tit Bois *****
La Lande Chalandouze
35 430 Saint Jouan des Guerets
France

Camping Le P’tit Bois ***** verplicht zich ertoe een dergelijk verzoek binnen zeven werkdagen te verwerken.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid, op elk moment het recht heeft om er niet mee akkoord te gaan dat vanwege legitieme redenen zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt.

5 – COOKIES, GEGEVENS OVER HET BEZOEK EN DE LOCATIE

Bij het bezoeken van de Site en na de acceptatie van het verder bezoeken van de Site door de gebruiker, kan een cookie gedurende maximaal 13 maanden in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker worden geïnstalleerd en opgeslagen, om de navigatie
te vergemakkelijken. Een cookie maakt de identificatie van de gebruiker niet mogelijk, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie op de Site vast te leggen (bezochte pagina’s, datum en tijdstip van het bezoek, enz.)

De opgeslagen cookies maken het mogelijk:

Elke gebruiker kan het opslaan van cookies weigeren door de parameters van zijn internetbrowser aan te passen. Door deze handeling worden echter alle cookies verwijderd die door de browser worden gebruikt, inclusief cookies van andere websites, wat kan
leiden tot het wijzigen of verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan het bezoek aan de Site wijzigen of zelfs bemoeilijken.

Voor het beheer van cookies en gebruikersvoorkeuren is de configuratie van elke Internetbrowser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waardoor de gebruiker weet hoe hij zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

Uitschakelen Cookies als u online bent:

Categorieën van de Cookies Wijze van uitschakeling
Analytische en prestatiecookies Google Analytics
Cookies voor sociale media Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

 

Gebruik van online platforms voor het beheer van advertentiecookies:

Bezoek de website Youronlinechoices van digitale reclamemakers die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance)), om cookies van reclamemakers die lid zijn van deze vereniging te weigeren of te accepteren.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies het bezoek aan de Site waarschijnlijk wijzigt of bemoeilijkt.

VEILIGHEID EN PRIVACY OP HET NETWERK

Berichten die u ons via het internet doet toekomen kunnen worden onderschept. Tot ze ons bereiken kan hun vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd. Zorg ervoor dat u niet onnodig persoonlijke, vertrouwelijke of gevoelige informatie of informatie afkomstig van derden vrijgeeft. Bovendien kan de vermelding van de herkomst van de e-mails die we ontvangen vals zijn. Als u ons dergelijke informatie wilt verstrekken, verzoeken wij u daarom dringend gebruik te maken van een postdienst. Bijgevolg zal niet worden ingegaan op klachten, opmerkingen of verzoeken om advies die over het internet worden verzonden. Gelieve uw verzoeken uitsluitend per post te versturen. Neem voor meer informatie over de te volgen procedures of over in behandeling zijnde dossiers schriftelijk contact op met camping LE P’TIT BOIS.

 

AUTEURSRECHTEN

GEBRUIK VAN INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE WEBSITE EN AUTEURSRECHTEN

Elk gebruik van een document dat afkomstig is van de website van LE P’TIT BOIS is uitsluitend toegestaan voor informatieve privédoeleinden. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Het bedrijf LE P’TIT BOIS streeft ernaar om naar beste vermogen zorg te dragen voor de juistheid en actualisering van de via deze website verspreide informatie, waarbij het zich het recht voorbehoudt om de inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. De bezoeker is tevens gewaarschuwd, dat het zijn of haar verantwoordelijkheid is om de informatie op andere manieren te verifiëren, onder andere door contact op te nemen met het bedrijf. Bijgevolg stelt camping LE P’TIT BOIS zich in geen geval aansprakelijk: voor onnauwkeurigheden, onjuistheden of onvolledigheden met betrekking tot op de website beschikbaar gestelde informatie; voor schade die het gevolg is van een frauduleuze inbreuk door een derde partij, die leidt tot een wijziging van de op de website beschikbaar gestelde informatie; en meer in het algemeen voor welke directe of indirecte schade dan ook, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen daarvan, tengevolge van de toegang tot de website of de onmogelijkheid toegang te verkrijgen door eender welk persoon, noch voor het gebruik van de website en/of het vertrouwen dat wordt gesteld in direct of indirect van de website afkomstige informatie. Bovendien, tenzij anders vermeld, rusten op de documenten die op de website worden getoond en op elk van de elementen die voor deze website worden gecreëerd intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan LE P’TIT BOIS of haar leveranciers, die geen enkele licentie of recht verlenen dan die om de website te raadplegen. Het kopiëren van welk op de website gepubliceerd document dan ook is alleen toegestaan voor exclusieve informatiedoeleinden en voor persoonlijk privégebruik, terwijl elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is. Alle op deze website vermelde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven. Alle op de pagina’s van deze website weergegeven producten, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke merken. Foto’s van producten zijn niet contractueel.

TECHNISCHE INFORMATIE

Deze website is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht, computerstoringen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen. Om onderhoudstechnische redenen kunnen wij de toegang tot de website te allen tijde onderbreken.

TOEPASSING VAN DE FRANSE WET

Het niet naleven van deze bepalingen stelt de overtreder bloot aan vervolging en strafrechtelijke sancties. Dit document is onderhevig aan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht en valt onder de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken. Indien enige bepaling van deze tekst nietig, ongeldig of zonder rechtsgevolgen mocht blijken te zijn, blijven alle overige bepalingen van toepassing.